پرسش و پاسخ

پرسش :      تاييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟ 
پاسخ :      -متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي عمومي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود 1-متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي عمومي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود  - تاييد شرايط و صلاحيت تخصصي مدرسان مشاغل اختصاصي بر عهده دستگاه اجرايي مي باشد

پرسش :      چگونه مي توان به نتايج حساب هاي منطقه اي دسترسي پيدا كرد؟ 
پاسخ :      با مراجعه به درگاه ملي آمار به آدرس " www.amar.org.ir " از قسمت " داده ها و اطلاعات آماري / حساب هاي ملي / حساب هاي منطقه اي" امكان دسترسي به نتايج حساب هاي منطقه اي مهيا مي باشد

پرسش :      نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه را چگونه مي توان تهيه نمود؟ 
پاسخ :      آخرين نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه براساس نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختيار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد كه براي نياز كاربران و با ارائه درخواست مكتوب پس از تاييد سازمان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت

پرسش :      دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه چه وظايفي دارند؟ 
پاسخ :      ورود اطلاعات محتوايي، توصيفي، چند رسانه اي، جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي به سامانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظايف دستگاه هاي اجرايي مي باشد

پرسش :      مبناي انتخاب پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بر چه اساسي است؟ 
پاسخ :      براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي دوازده گانه اقتصاد مقاومتي

پرسش :      نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايي دستگاههاي اجرايي به چه صورت است؟ 
پاسخ :      اين سامانه اطلاعات نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي و منابع دستگاه هاي اجرايي را مديريت كرده و چگونگي اختصاص منابع مالي به آنها و نظارت بر عملكرد مالي آنها را از زوايا و ابعاد گوناگون تحت نظر قرارمي دهد

پرسش :      در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟ 
پاسخ :      فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي

پرسش :      دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه چه وظايفي دارند؟ 
پاسخ :      ورود اطلاعات محتوايي، توصيفي، چند رسانه اي، جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي به سامانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظايف دستگاه هاي اجرايي مي باشد

پرسش :      مبناي انتخاب پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بر چه اساسي است؟
پاسخ :       براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي دوازده گانه اقتصاد مقاومتي

پرسش :      نتایج سرشماری نفوس و مسکن را چطور می توانیم مشاهده کنیم؟
پاسخ :      نتایج این سرشماری در سایت مرکز آمار ایران قابل دسترسی هست.

پرسش :      سر شماری عمومی نفوس و مسکن هر چند سال یکبار انجام می شود؟
پاسخ :      هر 5 سال یکبار