فرم درخواست شرکت در مزایده عمومی خودرو

فرم درخواست شرکت در مزایده عمومی خودرو

اینجانب ........................................ فرزند ...................... کد ملی ................................ شماره شناسنامه ............................. متولد سال ...................... صادره از .......................

ضمن بازدید از خودروهای مورد مزایده و با آگاهی کامل و مطالعه دقیق مفاد و شرایط شرکت در مزایده و قوانین جاری حاکم بر مورد معامله ، خودرو با مشخصات ذیل را به مبلغ درج شده خریداری می نمایم .

ضمناً متعهد می گردد در صورت برنده شدن و انصراف از خرید آن ، نسبت به ضبط تضمین ارائه شده هیچگونه اعتراضی نداشته باشم .

مشخصات خودرو و مبلغ پیشنهادی

ردیف

نوع خودرو

مدل

رنگ

شماره موتور

شماره شاسی

شماره انتظامی

1

سواری پژو 405

1383

عنابی

12482029673

82051731

143 الف 11

مبلغ چک تضمین شده

 

مبلغ پیشنهادی به عدد

 

مبلغ پیشنهادی به حروف

 

 

 

 

آدرس محل سکونت : ................................................................................................................................................

تلفن ثابت : .........................................

تلفن همراه : .........................................................                                 امضاء و اثر انگشت شرکت کننده :